20553

XiaoErGanMaoKeLi
小儿感冒颗粒
XiaoErGanMaoKeLi

€9,48
Specification:
6g x 10bag per box.

Recommended use:
Oral use, 2 times daily. 6 g a time for children under 1; 6-12 g for children between 1 and 3; 12-18 g for children between 4 and 7; 24 g for children between 8 and 12.

Ingredients:
Herba Pogostemonis, Flos Chrysanthemi, Fructus Forthysiae, Folium Isatidis, Radis Isatidis, Radix Rehmanniae, Cortex Lycii, Radix et Rhizoma Cynanchi Atrati, Herba Menthae, Gypsum Fibrosum, Sugar, Dextrin.

Huo Xiang, Ju Hua, Lian Qiao, Da Qing ye, Ban Lan gen, Du Huang, Di Gu Pi, Bai Wei, Bo He, Shi Gao, Zhe Tang, Fu Liao.