20064

Nin Jiom Pei Pa Koa
京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏
MilianChuanbeiPipagao

€9,55
Specification:
150ml per bottle

Recommended use:
1 spoonful (ca.15 gram) 3 times a day, 1 hour before or 1 hour after meals. Children: 3 times a day. Dosage to be reduced according to age.

成人每次1湯匙 (約15克),每日三次.

Caution:
Contraindicated in Diabetic Patients.

Ingredients:
Bulbus Fritillariae Cirrhosae, Folium Eriobotryae, Radix Adenophorae, Poria, Exocarpium Citri Rubrum, Radix Platycodi, Rhizoma Pinellase Preparata, Fructus Schisandrae, Semen Trichosanthis, Flos Farfarae, Radix Polygalae, Semen Armeniacae Amarum, Rhizoma Zingiberis, Radix Glycyrrhizae, Herba Menthae, Excipients.

川貝母, 枇杷葉, 南沙參, 茯苓, 橘紅, 桔梗, 法半夏, 五味子, 瓜蔞仁, 款冬花, 遠志, 苦杏仁, 乾姜, 甘草, 薄荷, 辅料.

Chuan Bei Mu, Pi Pa Ye, Nan Sha Shen, Fu Ling, Hua Ju Tong, Fa Ban Xia, Jie Geng, Wu Wei Zi, Gua Lou Ren, Kuan Dong Hua, Yuan Zhi, Ku Xing Ren, Sheng Jiang, Gan Cao, Xing Ren Shui, Bo He Nao, Fu Liao.