20678

Six Gentle Pills
香砂六君丸
XiangShaLiuJunWan

€7,85
Specification:
0.18g x 200pill per bottle, 120 box per carton

Recommended use:
8 pills to be taken with water 3 times a day , 15 minutes after meals.

每日3次,每次8粒,飯後15分鐘溫開水送服。

Ingredients:
Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos, Codonopsis pilosula root, Pinellia ternate rhizome, Citrus reticulate pericarp, Amomum villosum fruit, Vladimiria souliei root, Glycyrrhiza uralensis root, Ziziphus jujuba fruit, Zingiber officinale rhizome, Bulking agent (potato starch).

Bai zhu, Fu ling, Dang shen, Fa ban xia, Chen pi, Sha ren, Chuan mu xiang, Gan cao, Da zao, Sheng jiang.

白朮, 茯苓, 黨參, 半夏(法), 陳皮, 砂仁, 川木香, 甘草, 大棗, 生薑, 辅料 。